Všeobecné obchodné podmienky 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovom obchode predávajúceho. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

 

Predávajúci:

OZ Folklórne srdce Púchov

IČO: 42145732, DIČ: 2022917413 

sídlo: FOLKLÓRNE SRDCE PÚCHOV, Námestie slobody 1401 02001 Púchov

web stránka: https://www.herbariumpopulivagi.sk/

mail: herbariumpopulivagi@gmail.com

 

1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy:

Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zo svojej ponuky, ktorý si kupujúci objednal.

 

1.1. Objednávka tovaru:

Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- on-line objednávka na internetovom obchode predávajúceho: www.herbariumpopulivagi.sk

- elektronicky zaslaním e-mailu na adresu: herbariumpopulivagi@gmail.com

 

V objednávke musia byť uvedené základné náležitosti:

a) meno kupujúceho (spoločnosti) s uvedením jeho presnej adresy, IČO a IČ DPH (ak je mu toto pridelené)

b) špecifikácia tovaru, jeho množstvo

c) spôsob prevzatia

d) spôsob platby (hotovosť, bezhotovostný prevod)

 

1.2. Akceptácia objednávky tovaru:

Predávajúci akceptuje objednávku kupujúceho zaslaním potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu kupujúceho, po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. V prípade zistenia vyššej ceny, má predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Na e-mailovú adresu kupujúceho zašle predávajúci všetky informácie ohľadom jeho objednávky.

 

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom, prípadne iné údaje.

 

2. Dodávka tovaru:

Predávajúci je povinný po záväznom akceptovaní objednávky dodať objednaný tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

 

V prípade nedostupnosti niektorých položiek, bude zákazník kontaktovaný. 

V prípade, ak si zákazník objednáva tovar s rôznymi dodacími lehotami, vzťahuje sa na predmetnú objednávku najdlhšia dodacia lehota uvedená pri objednávanom tovare (ak nie je dohodnuté inak). Dodacie lehoty oznámené predávajúcim sú nezáväzné. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred touto lehotou i po jej uplynutí bez akýchkoľvek nárokov zákazníka na uplatnenie prípadnej škody spôsobenej omeškaním. Čiastkové dodávky tovaru sú prípustné.

 

2.1. Osobný odber

Osobný odber je možný až po objednaní so spôsobosom doručenia “osobný odber”. Predávajúci bude kontaktovať kupujúceho (podľa údajov uvedených v objednávke) keď bude tovar pripravený k odberu. Objednávku si zákazník môže vyzdvihnúť podľa dohody s predávajúcim:

 

2.2. Poštou

Upozorňujeme, že balíky sú doručované na prislúchajúcu pobočku Slovenskej pošty, nie priamo na adresu zákazníka.

Zákazník obdrží od predávajúceho emailovú notifikáciu pred odoslaním objednávky s číslom jeho balíka, vďaka ktorému môže kontrolovať pohyb balíka na stránke www.posta.sk. O uložení balíka na pošte bude zákazník informovaný sms, alebo mailom priamo z pošty. Z tohto dôvodu je potrebné uvádzať správny mail a mobil. Avízo do poštových schránok už pošta nedáva!

 

Predávajúci si vyhradzuje právo navýšiť poštovné podľa potreby.

 

Pri väčších objednávkach (napr. paleta papiera) je možné s predávajúcim telefonicky alebo zaslaním e-mailu dohodnúť dopravu aj mimo vyššie uvedených miest individuálne, prípadne bezplatne.

Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať, skontrolovať a zistené vady bezodkladne uplatniť.

 

3. Platba

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, ak sú účtované.

 

Kupujúci uhradí kúpnu cenu tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov:

- v hotovosti pri dodaní tovaru prostredníctvom poverenej osoby z OZ Folklórne srdce

- v hotovosti pri dobierke kuriérovi alebo na pošte

- faktúra- prevodom na účet so splatnosťou podľa dohody (štandardne 7 dní) - táto možnosť je len pre zákazníkov, ktorí majú povolenú túto formu úhrady Možnosť platby na faktúru je nutné dohodnúť telefonicky, alebo mailom.

 

4. Cena

Všetky ceny za tovary a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané bez DPH. Kúpna cena tovaru je stanovená podľa cenníku predávajúceho, platného v dobe uskutočnenia objednávky. Platné ceny sú k dispozícii na stránke www.herbariumpopulivagi.sk . Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim je uvedená vždy pri vybranom tovare. V prípade, ak sa na stránke www.herbariumpopulivagi.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná a jeho cena sa výrazne odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému, prípadne preklepu sa pri tovare objaví cena "0 €" alebo "1 €", predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

5. Reklamácie

Reklamácie spotrebného tovaru sú vybavované na základe Občianskeho zákonníka § 619 - 627 a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/92 Zb. Ak sa vyskytne vada na zakúpenom tovare, má kupujúci právo túto vadu reklamovať. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho používania, alebo neoprávneného zásahu.

Kupujúci uplatňuje reklamáciu u predávajúceho, pričom nákup je povinný preukázať predajným dokladom.

Povinnosť kupujúceho je uplatniť reklamáciu ihneď, ako zistí vadu. 

 

Záruka sa nevzťahuje:

- na mechanické poškodenie spôsobené nešetrným zaobchádzaním;

- na poškodenia spôsobené vonkajšími vplyvmi, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma) alebo inými lokálnymi javmi;

- na vady spôsobené iným používaním výrobku ako je obvyklé.

 

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby sa bezplatne, včas a riadne odstránila. Predávajúci je povinný odstrániť chybu bez zbytočného odkladu. Ak vec ešte nebola použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia chyby žiadať výmenu tovaru. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby bolo možné tovar riadne používať ako tovar bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Ak na označenú vadu bola poskytnutá zľava, nemá kupujúci právo na reklamáciu. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

 

6. Stornovanie objednávky

 

6.1. Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. 

 

6.2. Stornovanie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:

a) objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (kupujúci je na uvedenom telefónnom čísle nezastihnuteľný, kupujúci neodpovedá na e-maily atď.)

b) tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena a predávajúci sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 7 pracovných dní.

 

8. Ochrana osobných údajov

Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu dáva súhlas v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. A to za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou alebo emailom na ???

V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón, email).

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

 

9. Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

 odbor výkonu dozoru

 tel. č.: 032/ 6400 109

 fax. č.: 032/ 6400 108

 e-mail: tn@soi.sk 

 

10. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Písomným oznámením zmeny týchto VOP sa rozumie uverejnenie na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

 

Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

Zmena obrázkov a informácií vyhradená:

-  Všetky obrázky produktov sú ilustračné a nemusia sa úplne zhodovať so skutočnosťou.

-  Vo všetkých produktových opisoch sa môžu vyskytnúť chyby a neúplné informácie.

-  Uvedená dostupnosť nemusí znamenať skutočnú reálnu dostupnosť vybraného produktu.

-  Ceny produktov sa môžu v čase meniť, preto si predávajúci vyhradzuje právo na zmenu ceny, o ktorej však kupujúceho vopred upozorní formou e-mailu pri konkrétnej objednávke.

 

Za prípadné nejasnosti a nedorozumenia spôsobené z týchto dôvodov sa vopred ospravedlňujeme. Ak nastanú, budeme sa ich usilovať riešiť individuálne v závislosti od konkrétneho prípadu a konkrétnych možností.